Schrapping van bedrijfsregels, Procedures en toepasselijkheid

elk bedrijf wordt gestart met een visie om zijn bedrijf voor altijd te runnen, maar niet alle bedrijven zijn succesvol op lange termijn. Zoals we al weten, is er een bepaalde procedure om een bedrijf op te nemen, een bedrijf te leiden, ook is er een specifieke procedure om een bedrijf te sluiten. Zoals op de datum, er zijn twee manieren om een bedrijf te sluiten.

1. Staking van onderneming

2. Ontbinding van het bedrijf

er is verschil tussen beide bovenstaande methoden, maar mijn onderwerp gaat over het slaan van het bedrijf, dus Ik zal het daarover alleen in mijn artikel hebben. Hoewel, ik ben verdrietig over het schrijven van dit artikel als een bedrijf is het sluiten, maar dit is de praktische situatie, waar we als professionals op dag tot dag basis het management van het bedrijf te raadplegen om hun bedrijf te staken, als hun bedrijf niet werkt of zeggen is ter ziele gegaan. Laten we beginnen en meer weten over dit onderwerp en ik heb dit artikel in vraag en antwoord formulieren voor eenvoudig begrip van de lezers voorbereid.

schrapping van een bedrijf

wat wordt bedoeld met schrapping van de bedrijfsnaam?Het schrappen van een onderneming betekent simpelweg het snel sluiten van een ter ziele gegane onderneming. Het is de eenvoudigste manier om een bedrijf te sluiten.

welk bedrijf kan een staking krijgen?

elk bedrijf kan een staking krijgen ongeacht of het een

 • particuliere onderneming
 • eenpersoonsbedrijf
 • openbare onderneming
 • Sectie 8 onderneming

merk op dat zelfs een slapende onderneming een staking kan aanvragen.

welke afdeling regelt het schrappen van de naam van de vennootschap uit het vennootschapsregister?

de vennootschappen vallen onder de companies Act van 2013 en artikel 248 van die wet regelt de schrapping van ondernemingen.

wat zijn manieren om een bedrijf te staken?

een bedrijf kan op twee manieren worden doorgehaald: –

a) door het bedrijf zelf als vrijwillige doorhaling

B) door de Registrar van bedrijven

merk op dat sectie 8 het bedrijf niet vrijwillig door staking kan krijgen.

wanneer een onderneming geen verzoek tot vrijwillige schrapping kan indienen?

een verzoek namens een vennootschap wordt niet ingediend indien de vennootschap op enig moment in de voorafgaande drie maanden—

a) haar naam heeft gewijzigd of haar statutaire zetel van de ene staat naar de andere heeft verplaatst;

b) onmiddellijk voor het staken van de handel of anderszins de uitoefening van haar bedrijf eigendom of rechten heeft vervreemd met het oog op vervreemding met het oog op winst in de normale bedrijfsuitoefening of anderszins de uitoefening van haar bedrijf heeft vervreemd;

(c) andere werkzaamheden heeft verricht dan die welke noodzakelijk of nuttig zijn om een verzoek in te dienen uit hoofde van deze afdeling, of om te beslissen of dit moet worden gedaan, of om de zaken van de vennootschap af te sluiten, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

(d) bij het gerecht een verzoek heeft ingediend tot sanctionering van een compromis of regeling en de zaak niet definitief is afgesloten; of

Wat zijn de voorwaarden voor het verzoek om staking van de vennootschap?

zoals hierboven besproken worden de voorwaarden in beide gevallen als volgt gegeven.

A) een vennootschap kan vrijwillig een aanvraag tot schrapping indienen nadat zij aan de hierna genoemde voorwaarden heeft voldaan: –

i) het volledig wegvallen van haar verplichtingen en

ii) het aannemen van de goedkeuring van de leden bij bijzondere resolutie

B) door de Registrar van vennootschappen op grond van de vaststelling van een van de hieronder genoemde gronden:-

I) een vennootschap heeft nagelaten haar werkzaamheden aan te vangen binnen een jaar na haar oprichting of

ii) een vennootschap oefent gedurende een periode van twee onmiddellijk voorafgaande boekjaren geen werkzaamheden of activiteiten uit en heeft binnen die periode geen aanvraag ingediend voor het verkrijgen van de status van slapende vennootschap of

iii) de deelnemers aan de notitie hebben de inschrijving die zij hadden toegezegd te betalen bij de oprichting van een vennootschap niet betaald en een verklaring is niet ingediend binnen honderdtachtig dagen na haar oprichting. oprichting

iv) de vennootschap verricht geen activiteiten of activiteiten, zoals blijkt uit de fysieke controle na de statutaire zetel van de vennootschap is gevonden door de Registrar of Companies.

welke formulieren moeten worden ingediend?

bij het aanvragen van schrapping van de vennootschap zijn twee formulieren vereist: –

a) E-formulier MGT-14

b) E-formulier STK-2

Wat zijn de vergoedingen voor E-formulieren?

terwijl E-formulier MGT-14 normale bijbehorende vergoedingen heeft, heeft E-formulier STK-2 vergoedingen van INR 10.000/ –

Wat is de procedure voor staking van de onderneming in geval van vrijwillige staking van de onderneming?

de procedure is zeer eenvoudig en wordt stapsgewijs uitgevoerd: –

I) autoriseer de bestuurder of een directeur van het bedrijf om een vergadering van de Raad van bestuur te beleggen

ii) stuur ten minste zeven (7) dagen voor de vergadering van de Raad van bestuur samen met een gedetailleerde agenda.

iii) vergaderingen van de Raad van Bestuur bijeenroepen en besluiten van de Raad van bestuur nemen.

iv) het zenden van de jaarlijkse Algemene Vergadering / de Buitengewone Algemene Vergadering, al naar gelang het geval

v) het bijeenroepen van de Algemene Vergadering en het aannemen van een speciale resolutie.

vi) indienen van MGT-14 samen met de vereiste bijlagen.

vii) indienen van STK-2 samen met vereiste documenten.Na te hebben vastgesteld dat alle beslagleggingen in orde zijn en dat aan alle voorwaarden is voldaan en dat het rechtvaardig en billijk is om de vennootschap te schrappen, zal de Vennootschap worden geschrapt na bekendmaking van een openbare kennisgeving.

welke documenten moeten bij de formulieren worden gevoegd?

de volgende documenten zijn bij de E-formulieren gevoegd:-

 • Indemnity Bond naar behoren notarized door alle bestuurders (in vorm STK 3).
 • een overzicht van alle activa en passiva van de vennootschappen (gecertificeerd door een registeraccountant).
 • voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de speciale resolutie (naar behoren ondertekend door elke directeur van de vennootschap).
 • kopie van het Besluit van de Raad tot goedkeuring van de indiening van deze aanvraag.
 • Indemnity bonds in Form No. STK-3
 • een verklaring in de vorm STK-4
 • een verklaring betreffende lopende rechtszaken met betrekking tot de onderneming.
 • kopie van de relevante volgorde van schrapping, indien van toepassing, van de betrokken effectenbeurs.
 • geen bezwaarcertificaat van de relevante regelgevende afdeling in het geval dat het bedrijf wordt bestuurd door een dergelijke afdeling.

hoe lang duurt het om de naam van de vennootschap uit het vennootschapsregister te schrappen?

zodra een verzoek tot schrapping van de vennootschap is ingediend door middel van het e-formulier STK-2, zal de betrokken Registrar of Companies (ROC) na verificatie van de stukken de naam van de vennootschap schrappen en deze procedure duurt normaal 3-4 maanden. Echter, als een bezwaar wordt ontvangen van Registrar of Companies (ROC) dit proces kan extra tijd in beslag nemen of zelfs de aanvraag af te wijzen.

Wat is de procedure voor staking van de vennootschap in geval van staking van de vennootschap (ROC)?

indien, zoals hierboven besproken, ROC ervan overtuigd is dat het rechtvaardig en billijk is om de onderneming te staken, na een openbare kennisgeving en een kennisgeving aan de onderneming en haar bestuurders en indien binnen de in de kennisgeving vermelde termijn geen antwoord is ontvangen, de onderneming te staken.

Disclaimer: – het bovenstaande artikel is opgesteld met inachtneming van alle belangrijke en fundamentele vragen die een professionele of andere stakeholder in gedachten heeft bij het aanvragen van schrapping van een onderneming. De auteur heeft geprobeerd om alle belangrijke en fundamentele vraag te behandelen. De auteur is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of incidentele schade die voortvloeit uit, voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de informatie.

(de auteur is Corporate Consultant en biedt een gevarieerd scala van diensten, waaronder start-ups mentor, secretarieel, juridisch, handelsmerk, belastingen, Audit, GST, boekhouding en andere ondersteunende adviesdienst in Delhi, Chandigarh en de National Capital Region (NCR) en kan worden gecontacteerd via e-mail id: – en contactnummer: 91-8178515005)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.