Příčiny a důsledky znečištění vody

voda je životně důležitým prvkem, pokud chceme přežít na zemi. Ale, všichni jsme si dobře vědomi velké škody, kterou jsme my lidé, udělali zemi, abychom ji znečistili do jádra.

pro lidi je jistě těžké narazit na jezera a řeky, které jsou naplněny až po okraj sladkou vodou. A náhodou, pokud narazíme na jednu, je jisté, že vodní útvar může být znečištěn některými nebo jinými věcmi.

takže, co je znečištění vody?

znečištění vody je změna způsobená chemickými, fyzikálními nebo biologickými vlastnostmi vody, která má schopnost poškodit živý organismus. Jednoduše řečeno, znečištění vody je kontaminace vodních útvarů, jako jsou jezera, řeky, oceány, zvodnělé vrstvy, podzemní vody nebo moře. Znečištění je obvykle způsobeno lidským zásahem.

co způsobuje znečištění vody?

existuje mnoho příčin znečištění vody, některé z nich jsou:

1-Odpadní voda nebo odpadní voda:

odpad z domácností, továren nebo zemědělské půdy se vypouští do řek nebo jezer. Tento odpad může být buď ve formě kapalného odpadu, odpadu nebo odpadních vod. Škodlivé chemikálie vytékající z tohoto odpadu mohou poškodit vodní život.

2-Dumping:

většina vodních útvarů se přeměňuje na skládky podle okolních lokalit. A to způsobuje obrovský problém, protože skládka obsahuje vše od plastu, hliníku po sklo, polystyren atd. A protože veškerý odpad trvá různou dobu, než se degraduje ve vodě, mají tendenci poškozovat vodní život až do degradace.

3-znečištění ropou:

jedním z nejhorších typů znečištění vody je znečištění ropou. Je to proto, že ropné skvrny z tankerů a lodí mají tendenci vytvářet silnou vrstvu nad vodou v mořích nebo oceánech. A protože se olej nerozpouští, kal zůstane navždy.

4-Acid rain:

i když kyselý déšť se může zdát jako přirozený problém, ale je moudré si uvědomit, že kyselé deště jsou způsobeny kyselými částicemi v kontaminovaném vzduchu. Tyto částice v atmosféře se mísí s vodní párou a vedou k kyselým dešťům.

5-průmyslový odpad:

průmyslový odpad je naplněn olovem, azbestem, petrochemickými látkami a dokonce i rtutí. Všechny tyto chemikálie jsou vysoce nebezpečné jak pro člověka, tak pro vodní život. Ale, mnoho průmyslových odvětví má tendenci vypouštět odpad do hlavních vodních útvarů, jako jsou řeky a jezera kolem živých lokalit, tím pádem, kontaminující sladkou vodu.

jaké dopady má znečištění vody na ekosystém?

1-nemoci:

nejen vodní život, i když lidé nakonec pijí znečištěnou vodu, činí se zranitelnými různými život ohrožujícími nemocemi, jako je hepatitida, cholera, tyfus a mnoho dalších nemocí přenášených vodou.

2-zničení ekosystému:

náš ekosystém je extrémně křehký. I jednoduchá změna může vést ekosystém k reakci a dopadu na životní prostředí. Pokud není vodní systém v určité lokalitě zaškrtnut, může se celý ekosystém této konkrétní oblasti zhroutit.

3-eutrofizace:

chemikálie dostupné ve vodním útvaru podporují růst řas. Tyto řasy nakonec tvoří silnou vrstvu Nad rybníky a jezery. Bakterie přítomné ve vodě mají tendenci se živit řasami, což způsobuje snížení množství kyslíku ve vodě, což ovlivňuje vodní život celého vodního útvaru.

4-nepříznivý dopad na potravinový řetězec:

pokud má vodní život tendenci se přizpůsobovat znečištěné vodě, je vysoce možné, že mořské druhy mohou mít v těle toxiny a znečišťující látky. Když lidé mají tendenci se živit rybami, měkkýši nebo jinými vodními druhy, nakonec také konzumují toxiny a znečišťující látky.

jak přežijeme?

mnoho zpráv otevřeně tvrdí, že do roku 2025 budou dvě třetiny světa čelit nedostatku vody. Jediným způsobem, jak nabídnout nastupující generaci naději na život, je dodržování správných postupů ochrany vody.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.